Regulamin świadczenia usług dla Pacjentów Poradni Praxis

Słownik:
Poradnia Praxis – nazwa zakładu leczniczego podmiotu leczniczego Raanan sp. z o.o. sp. komandytowa,
Podmiot Leczniczy – Raanan sp. z o.o. sp. komandytowa. Podmiot zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nr 000000209819 i uprawniony do świadczenia usług medycznych,
Pacjent – Osoba korzystająca z usług Poradni Praxis,
Specjalista – lekarz uprawniony do świadczenia usług medycznych lub psycholog/terapeuta uprawniony do prowadzenia terapii lub
psychoterapii, pracujący w Poradni Praxis,
Konsultacja – usługa dla danego Pacjenta, realizowana przez Specjalistę w umówionym terminie, inaczej: wizyta.
Videokonsultacja – konsultacja realizowana na odległość z użyciem dedykowanych narzędzi internetowych z transmisją obrazu i głosu,
Portal Pacjenta – narzędzie internetowe dla Pacjentów Poradni Praxis umieszczone pod adresem internetowym:
www.portal.poradniapraxis.pl,
Konto – część Portalu, do której dostęp za pośrednictwem kanałów dostępu posiada wyłącznie Pacjent po uprzednim zalogowaniu przy użyciu
loginu oraz hasła,
Login – unikalny identyfikator Pacjenta korzystającego z Portalu,
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług,
RODO – domyślnie regulacje w zakresie ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych),
Strona www – serwis internetowy Poradni Praxis umieszczony pod adresem www.poradniapraxis.pl,
Link do płatności – internetowe oprogramowanie umożliwiające dokonanie płatności za pośrednictwem PayU,
MedFile – dedykowane oprogramowanie do obsługi usług medycznych spełniające wymagania standardu EDM (Elektroniczna Dokumentacja
Medyczna), dostarczone przez Biostat sp. z o.o. KRS 0000351860, NIP 6423125404, REGON 241544443 umożliwiające komunikację z
państwowymi systemami: P1, ZUS, NFZ; w przyszłości komunikacja z innymi, wymaganymi przez prawo w Polsce.

Oświadczenie
Treści zamieszczone w serwisie www.poradniaparaxis.pl lub w mediach społecznościowych prowadzonych przez Poradnię
Praxis, w tym materiały pisane, zawierające grafikę lub umieszczone w formie pliku video, pliku audio lub innym formacie
zamieszczone na w/w oraz przeznaczone dla Pacjentów lub innych Użytkowników Strony w żadnym przypadku nie mogą
zastąpić konsultacji Specjalisty Poradni Praxis lub innego specjalisty.

I. Przetwarzanie danych osobowych
1. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:
1.1. dane osobowe Pacjenta są zbierane w związku z działalnością leczniczą prowadzoną przez Poradnię Praxis,
Raanan sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Emilii Sczanieckiej 5/1 w Poznaniu, w celu obsługi procesu leczenia przez
Specjalistów oraz zewnętrzne podmioty współpracujące (np. inni specjaliści, laboratoria medyczne, dostawcy
oprogramowania medycznego MedFile oraz innego niezbędnego do realizacji usług, np. firma księgująca),
1.2. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Praxis, Raanan sp. z o.o. sp. komandytowa, ul.
Emilii Sczanieckiej 5/1 w Poznaniu (podstawa prawna: § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia
2010 r. (Dz. U. 29 grudnia 2010 Nr 252 poz. 1697) w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz
sposobu jej przetwarzania,
1.3. Poradnia Praxis będzie przetwarzała dane w następującym zakresie:
1.3.1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, adres domowy, adres mailowy oraz nr tel.,
1.3.2. dane medyczne, tzn. o stanie zdrowia w rozumieniu art. 27 ust.2 pkt 7 Ustawy (przetwarzanie prowadzone
jest w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia Pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem),
1.4. w/w dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych.
2. Czas trwania przetwarzania danych osobowych:
2.1. w zakresie danych osobowych identyfikacyjnych (pkt 1.3.1. powyżej) – do czasu odwołania upoważnienia,
2.2. w zakresie danych medycznych (pkt 1.3.2. powyżej) – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami
związanymi z przechowywaniem dokumentacji medycznej.
3. Udostępnianie danych osobowych podmiotom współpracującym, miejsce przetwarzania danych osobowych:
3.1. dane osobowe mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Poradnię Praxis:
3.1.1. podwykonawcom, np. medyczne laboratoria analityczne, zewnętrzni konsultanci,
3.1.2. firmie księgowej w zakresie dokumentacji finansowej (faktury),
3.1.3. podmiotom dostarczającym oprogramowanie medyczne zgodnie ze standardem EDM w celu przetwarzania
danych w systemach P1, ZUS, NFZ, w przyszłości innych, jeśli będą wymagane przez prawo w Polsce,
3.1.4. podmiotom umożliwiającym realizację płatności przy pomocy kart płatniczych, BLIK lub linków do płatności
(PayU) w zakresie niezbędnym do realizacji płatności,
4. miejsce przetwarzania danych osobowych:
4.1. dane Pacjentów Poradni Praxis są przetwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
5. Prawa Osób, których dane są przetwarzane.
5.1. Ma Pani/Pan prawo: wyłącznie w zakresie danych osobowych identyfikacyjnych (pkt 1.3.1. powyżej) do:
5.1.1. dostępu do swoich danych osobowych identyfikacyjnych, do ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,
5.1.2. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych identyfikacyjnych, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
5.1.3. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego,
5.2. w zakresie danych medycznych (pkt 1.3.2. powyżej) do:
5.2.1. przetwarzanie zgodnie z przepisami w rozumieniu art. 27 ust. 2 pkt. 7 Ustawy (przetwarzanie prowadzone
jest w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia Pacjentów przez osoby
trudniące się zawodowo leczeniem),
5.3. przenoszenia (w szczególności historii choroby) do innych podmiotów świadczących usługi medyczne.
6. Przetwarzanie zautomatyzowane: Administrator informuje, że nie przetwarza danych w celu zautomatyzowania
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

II. Informacje ogólne
1. Warunkiem realizacji usług przez Poradnię Praxis jest wyrażenie przez Pacjenta zgody na przetwarzanie Jego danych
osobowych zgodnie z pkt. I powyżej.
2. Sposoby realizacji konsultacji:
2.1. Pierwsza konsultacja u Specjalisty:
2.1.1. w siedzibie Poradni Praxis,
2.1.2. w formie Videokonsultacji – wybrani Specjaliści,
2.2. Kolejna konsultacja u Specjalisty:
2.2.1. w siedzibie Poradni Praxis,
2.2.2. w formie Videokonsultacji – wybrani Specjaliści,
2.2.3. przez telefon – w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Specjalisty.
3. Planowany czas trwania konsultacji:
3.1. lekarz psychiatra:
3.1.1. pierwsza konsultacja: 30 – 50 minut,
3.1.2. kolejna konsultacja: 15 – 30 minut,
3.2. psycholog, terapeuta oraz terapeuta uzależnień: 50 minut.
3.3. Rzeczywisty czas realizacji konsultacji może ulec zmianie, jeśli będzie tego wymagał stan zdrowia Pacjenta lub
konieczność realizacji dodatkowych, nieplanowanych aktywności (np. wystawienie skierowania do szpitala). W
takich przypadkach konsultacje kolejnych Pacjentów w danym dniu mogą być realizowane z opóźnieniem.
4. Pacjent zobowiązuje się w trakcie konsultacji, Videokonsultacji, konsultacji telefonicznej lub korzystania z Portalu
Pacjenta do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Poradnia Praxis oraz jej personel nie ponosi
odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania
nieprawdziwych oświadczeń.
5. Poradnia Praxis nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Pacjenta osobom trzecim danych dostępowych do
swojego konta e-mail lub konta w Portalu Pacjenta.
6. Wszelkie konsultacje są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, niezależnie od sposobu
ich umówienia, tj. przez Rejestrację, przez stronę internatową www.poradniapraxis.pl, przez Portal Pacjenta, przez
pośredników takich jak ZnanyLekarz.pl, HaloDoctor.pl, MedFile.pl lub inne.

III. Umawianie konsultacji
1. Sposoby umawiania konsultacji:
1.1. telefonicznie przez Rejestrację Poradni,
1.2. przez Portal Pacjenta Poradni Praxis www.portal.poradniapraxis.pl,
1.3. przez stronę www.poradniapraxis.pl,
1.4. przez inne podmioty pośredniczące, takie jak np. ZnanyLekarz.pl, HaloDoctor.pl, MedFile.pl.
2. Dane wymagane do umówienia konsultacji:
2.1. dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub inny identyfikator wymagany przez system
ochrony zdrowia w Polsce (np. nr paszportu),
2.2. nr telefonu,
2.3. adres mailowy; w przypadku braku adresu mailowego cześć usług nie będzie mogła być zrealizowana (np.
Videokonsultacje).
3. W przypadku błędnego wyboru kolejnej konsultacji zamiast pierwszej, ze względu na ich różny czas trwania, Poradnia
Praxis może zaproponować inny termin lub innego specjalistę lub odwołać konsultację.
5. Weryfikacja danych osobowych Pacjenta
5.1. Dane wymienione w pkt. 2.1. powyżej są weryfikowane na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu
tożsamości (np. paszport) przed realizacją pierwszej konsultacji:
5.2. przez pracowników Rejestracji w przypadku realizacji konsultacji w siedzibie Poradni Praxis,
5.3. przez Specjalistę w przypadku realizacji Videokonsultacji.
6. Konsultacje w Poradni Praxis są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Potwierdzeniem umówienia konsultacji jest dokonanie przez Pacjenta przedpłaty w wyznaczonym terminie. Brak
płatności jest traktowany jako rezygnacja Pacjenta z usługi, a konsultacja zostaje odwołana.
8. Pacjent może umówić na dany dzień do danego Specjalisty jedną konsultację. W przypadku umówienie ich większej
liczby niż jedna w danym dniu do danego Specjalisty, Poradnia Praxis zastrzega sobie prawo do ich anulowania.
9. W przypadku uporczywego nieprzestrzegania Regulaminu Poradnia Praxis zastrzega sobie prawo do zablokowania
danemu Pacjentowi możliwości umawiania konsultacji.

IV. Videokonsultacje
1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że realizacja Videokonsultacji odbywa się przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez
sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Videokonsultacje są realizowane przez wybranych Specjalistów, chyba że obowiązujące przepisy nakazują realizację
usług wyłącznie w formie Videokonsultacji.
3. Pacjent przed rozpoczęciem Videokonsultacji zostanie poproszony przez Specjalistę o okazanie dokumentu ze
zdjęciem, potwierdzającego jego tożsamość.
4. Wymagania techniczne:
4.1. dostęp do Internetu, którego szybkość działania umożliwia transmisję obrazu i głosu,
4.2. komputer, laptop, tablet lub telefon komórkowy z kamerą i mikrofonem oraz zgoda Pacjenta na udostępnienie
transmisji obrazu i głosu,
4.3. po stronie Pacjenta warunki do realizacji konsultacji zapewniające możliwość swobodnego rozmawiania o stanie
zdrowia psychicznego Pacjenta z zachowaniem dyskrecji i komfortu.
5. Poradnia Praxis nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów
telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z
Videokonsultacji.

V. Portal Pacjenta Poradni Praxis
1. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Portalu Pacjenta odbywa się przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez
sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z Portalu Pacjenta jest bezpłatne dla Pacjenta. Ceny konsultacji umówionych przez Portal są zgodne z
cennikiem usług obowiązującym w Poradni Praxis.
3. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu podczas korzystania z Konta Pacjenta.
4. W celu korzystania z Portalu Pacjenta konieczne jest założenie konta w Portalu Pacjenta.
5. Rejestrację nowego konta można przeprowadzić:
5.1. na stronie portal.poradniapraxis.pl korzystając z linku https://portal.poradniapraxis.pl/register ,
5.2. w trakcie umawiania wizyty przez kalendarz online na stronie https://poradniapraxis.pl/ wybierając opcję załóż
konto.
6. Portal Pacjenta umożliwia:
6.1. umawianie konsultacji,
6.2. dostęp do kalendarza online,
6.3. dostęp do listy konsultacji umówionych, zrealizowanych oraz odwołanych:
6.3.1. dla nowych Pacjentów – automatyczny po umówieniu pierwszej konsultacji,
6.3.2. dla obecnych Pacjentów – po pozytywnym przejściu weryfikacji adresu email podanego podczas rejestracji
konta, który musi być zgodny z adresem mailowym posiadanym przez Poradnię Praxis,
6.4. dostęp do kodów do e-Recept,
6.5. dostęp do ZLA Pacjenta wystawionych w Poradni Praxis,
6.6. bezpieczne przesyłanie historii choroby na wniosek Pacjenta przesłany z adresu mailowego, który musi być
zgodny z posiadanym przez Poradnię w swoich bazach danych,
6.7. przekazywanie innych dokumentów,
6.8. inne usługi uruchamiane w przyszłości.
7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Pacjenta zostaje zawarta na czas nieokreślony
pomiędzy Poradnią Praxis a Pacjentem z chwilą Jego pierwszego zalogowania się do Konta Pacjenta.
8. Pacjent może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
9. Poradnia Praxis zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta danego
Pacjenta, jeżeli działanie Pacjenta jest niezgodne z prawem lub Regulaminem.

VI. Płatność za Usługi
1. Konsultacje w Poradni Praxis są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz wymagają przedpłaty w wyznaczonym
terminie.
2. Sposoby realizacji przedpłat:
2.1. przez link do płatności generowany przez Poradnię Praxis za pośrednictwem PayU, wysyłany na adres mailowy
znajdujący się w bazie danych Poradni Praxis oraz w określonych przypadkach dodatkowo w SMS,
2.2. przelewem na konto bankowe, po uzgodnieniu z Poradnią,
2.3. na miejscu w rejestracji, po uzgodnieniu z Poradnią.
3. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie konsultacja zostaje anulowana.
4. Zwroty za opłacone wizyty są możliwe wg następujących zasad:
4.1. jeśli Pacjent zgłosił rezygnację z konsultacji na 2 dni robocze przed jej terminem (np. konsultacja była
zaplanowana na poniedziałek, Pacjent odwołuje w czwartek do godziny 18:00) – zwrot całej kwoty na konto
metodą zastosowaną przy płatności za konsultację,
4.2. jeśli Pacjent zgłosił rezygnację z konsultacji na 1 dzień roboczy przed jej terminem (np. konsultacja była
zaplanowana na poniedziałek, Pacjent odwołuje w piątek do godziny 18:00) – zostanie dokonany zwrot 50%
wartości opłaty,
4.3. jeśli Pacjent zgłosił rezygnację z konsultacji w dniu, w którym był jej termin (np. konsultacja była zaplanowana na
poniedziałek, odwołanie w poniedziałek) – zwrot nie przysługuje,
4.4. jeśli Pacjent nie stawi się na konsultację – zwrot nie przysługuje,
5. czas realizacji zwrotu:
5.1. za pośrednictwem PayU – ok. 2 dni robocze od założenia zlecenia wykonania zwrotu,
5.2. w formie przelewu – standardowo przelew na konto to 1 dzień roboczy od założenia zlecenia wykonania zwrotu.

VII. Usługa: Zadaj pytanie specjaliście
Poradnia Praxis na stronie internetowej www.poradniapraxis.pl udostępnia korzystanie z usługi: Zadaj pytanie specjaliście.
Warunki korzystania:
1. Korzystający z usługi wyraża zgodę na przetwarzanie zapytania oraz publikację treści zapytania i odpowiedzi w serwisie
Poradni Praxis. Brak w/w zgody uniemożliwia przekazanie zapytania do Specjalisty.
2. Zapytanie można składać przez dedykowany formularz. Wymagane jest podanie adresu mailowego w celu odesłania
przygotowanej przez Specjalistę odpowiedzi.
3. Przygotowana odpowiedź w żaden sposób nie jest formą leczenia lub oddziaływania terapeutycznego. Nie zastępuje
również osobistej konsultacji Pacjenta u danego Specjalisty.
4. Czas przygotowania odpowiedzi jest związany z dostępnością specjalistów i nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych.
5. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

VIII. Reklamacje
W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
1. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Poradnia Praxis, ul. E. Sczanieckiej 5/1, 60-215 Poznań lub mailowo
na adres poradnia@poradniapraxis.pl.
2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację,
zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeśli zajdzie taka potrzeba
stosowna odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.

IX. Spory
Wszelkie spory Strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w
drodze polubownej będzie on rozpatrywany w odpowiedniej procedurze zgodnie z adresem siedziby Podmiotu Leczniczego.

Regulamin zatwierdzono w dniu 01.03.2023.

Radomir Rodziewicz
Dyrektor Zarządzający