Wybierz placówkę:

Zespół

Prowadzimy terapię osób dorosłych z zaburzeniami lękowymi, obsesyjno-kompulsywnymi (OCD), depresyjnymi oraz osób uzależnionych (w tym uzależnienia behawioralne) i współuzależnionych. Prowadzimy terapię interwnecyjną oraz wspieramy Chorych onkologicznie i ich Rodziny od strony psychoonkologii.

Wybierz placówkę:

dr n. med. Natalia Pytlińska

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży

W swojej codziennej praktyce zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych:

 1. zaburzenia nastroju,
 2. zaburzenia lękowe,
 3. ADHD
 4. zaburzenia odżywiania się,
 5. zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 6. schizofrenia,

oraz inne zaburzenia psychiczne. 

Od 2017  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, asystent

2013  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskanie tytułu specjalisty w  dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Od 2013 lekarz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. K.Jonschera UM w Poznaniu.

Od 2013 jestem w trakcie realizacji stażu specjalizacyjnego z zakresu psychiatrii dorosłych.

2011  Obrona rozprawy doktorskiej nt. „Biologiczne i psychospołeczne czynniki  związane z przebiegiem anoreksji u dziewcząt”.

2005-2010 Studium Doktoranckie Uniwersytetu Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2008 lekarz w Poradni Zdrowia Psychicznego

Od 2006 lekarz w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Poznaniu

Do 2003r. lekarz w Wojewódzkim Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym, lekarz w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz w Ośrodku Zdrowia Publicznego w Homelu, Białoruś.

W 2001r. ukończyłam Państwowy Uniwersytet Medyczny w Grodnie, Białoruś.

 

Uczestniczyłam w  cyklu szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), organizowanych przez Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Warszawa).

Uczestniczyłam w szkoleniach organizoawanych przez Polski Instytut Ericksonowski w zakresie:

 1. terapii zaburzeń odżywiania
 2. kształcenia praktycznych umiejętności psychologicznych 

Uczestniczyłam również w szkoleniu dot. zastosowania skali Bayley III w celu oceny rozwoju psychomotorycznego dzieci do 2 r.ż.

Praca doktorska ( 2011) Więcej»
European Neuropsychopharmacology Więcej»
16th International Congress of Young Medical Scientists. Poznań, Więcej»
Psychiatria Polska Więcej»
Wiadomości Psychiatryczne Więcej»
Psychiatria i Psychologia Kliniczna Więcej»
III Polski Kongres Genetyki. XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin, 12-15 IX 2010 Więcej»
XXVIII Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży "Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju". Poznań Więcej»
45 Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne". Katowice Więcej»
Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne". Katowice Więcej»
IV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii "Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska". Pozn Więcej»
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży.Pod red.: Agnieszki Gmitrowicz i Małgorzaty Janas-Kozik.Warszawa Więcej»

mgr Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak

psycholog dzieci i młodzieży

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz  poradnictwo dla rodziców w zakresie:

Zaburzeń lękowych
ADHD
Zaburzeń nastroju
Niskiej samooceny
Występujących u dziecka trudności emocjonalnych i społecznych
Trudności wychowawczych
Wsparcia dziecka w sytuacji rozstania rodziców
Sytuacji kryzysowych, straty, żałoby

Wykształcenie:

2015  – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS (w trakcie) – czerwiec 2016 – ukończenie pierwszego stopnia czteroletnich dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
2013 - Kurs Podstawowy Psychoterapii Indywidualnej  i Rodzinnej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

2004-2009 - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, studia jednolite, magisterskie

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

wrzesień 2016 – do teraz: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu – psycholog
październik 2009 – wrzesień 2016: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej – psycholog
luty 2009 – grudzień 2010: Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie – psycholog
marzec 2009 –  czerwiec 2009: Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu – Oddział C Dorosłych - praktykantka

2017 – Szkolenie: Regulacja emocji w rodzicielstwie adopcyjnym, dr. n. hum. Teresa Jadczak Szumiłło
2017 – Szkolenie: Praca z nastolatkiem z niską samooceną, dr. n, med. Artur Kołakowski, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”
2016 – Szkolenie: Praca zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki Anna Korobczak
2015 – Kurs Przygotowanie pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli, VADEMECUM – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
2009 – Szkolenie: Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o
2009 – Szkolenie: Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, Firma Szkoleniowa Praxe
2009 – Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej” wg Programu „Szkoła dla rodzin zastępczych” –, Kolegium Doradców Prawnych i Ekonomicznych
2009 – Szkolenie: Prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług

mgr Marta Kostecka-Rogowska

psycholog dziecięcy

Prowadzę terapię dla Dzieci i ich Rodziców w zakresie:

 • sytuacji kryzysowych
 • doświadczania problemów emocjonalnych i trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • trudności wychowawczych
 • przemocy w rodzinie

 

Grupy wsparcia

 • warsztaty konstruktywnego radzenia sobie z emocjami dla dzieci.

 

Wykształcenie:
2001 - 2006 Uniwersytet Jagielloński, kierunek: psychologia
1999 - 2000  Instytut Terapii Gestalt, Oddział Krakowski PSPP, Kraków, roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej
1998 - 1999 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: pedagogika

Pozostałe informacje o doświadczeniu zawodowym:
2014 – nadal SWPS Oddział Zamiejscowy w Poznaniu, wykładowca
2014 - nadal Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp., psycholog
2013 - 2014 Warsztaty psychologiczne dla rodziców, Cafe Mama, Środa Wlkp.
2013 Cykl warsztatów dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań
2013 Prelekcja nt. „ Co to jest przemoc i jak ją diagnozować” podczas Konferencji „Gmina przeciwko przemocy”, Zaniemyśl, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2013 Przeprowadzenie Kursu Samoobrony Psychicznej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.
2013 Współorganizowanie Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć w Środzie Wlkp.
2012 – 2015 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.
2012 – 2013 Udział w projekcie: „PI – Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań
zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo – ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”; Środa Wlkp./Łódź
2012 – 2014 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie”;
Dominowo
2012 Prowadzenie terapii rodzinnej w ramach projektu skierowanego do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; Środa Wlkp.
2011 Przeprowadzenie kursu pn. „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy” dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy; Środa Wlkp. 2011 Prowadzenie dwóch grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Środa Wlkp. i Dominowo w ramach projektu „Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim”
2011 Opracowanie programu i przeprowadzenie konferencji nt. „Rodzina bez przemocy- lokalny system przeciwdziałania przemocy w
rodzinie”; prelekcja nt. „Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego”, Środa Wlkp.
2011 Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach ramach świetlic pn. „Szkoła dla rodziców”
2011 – 2015 PCPR – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środa Wlkp., psycholog
2011 – 2013 P.P.O.W. Ognisko Wychowawcze, Środa Wlkp./Szlachcin, terapeuta
2008 – 2009 Szkoła Rodzenia „Bajbus”, Środa Wlkp., psycholog, wykładowca
2007 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, Fundacja Familijny Poznań, psycholog- wolontariat

2012 - 2013 Szkolenia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii
2005 GWP, Gdańsk, Kurs edukacyjno-warsztatowy w zakresie interwencji kryzysowej


Inne:
2014 -Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, ODN, Uni Terra” Poznań
2014 Szkolenie „Ochrona więzi emocjonalnych dziecka z obojgiem Rodziców”, TKOPD, Środa Wlkp.
2014 Szkolenie na mediatorów rodzinnych- kurs podstawowy, TKOPD Poznań

 

mgr Wojciech Walczak

psycholog, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień

Terapia uzależnień oraz osób współuzależnionych

Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych                 

Diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa w zakresie uzależnień od:  

1. alkoholu

2. narkotyków 

3. zachowań destrukcyjnych (jak uzależnienia od hazardu, pracy czy zakupów itd.) 

1983 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii - Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju (11 lat.)

Od 2008 roku pracuje w NZOZ Szamotuły – Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego, na jego terenie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego (diagnostyka i poradnictwo indywidualne) oraz w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa), również na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, prowadzi także zamkniętą grupę psychoterapeutyczną pracującą nad zapobieganiem nawrotom uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.
Od lutego 2011 roku prowadzi na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów (skazanych) uzależnionych od opiatów (heroiny) w ramach Programu Metadonowego

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1572/2009).

Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Studium Psychoterapii Uzależnień (PTPU nr 546/161/SPU/2009).

mgr Anna Pokorska-Korobacz

Certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny PTTPB

W swojej codziennej praktyce zajmuję się

 1. Psychoterapię dorosłych i młodzieży w zakresie.:
  1. zaburzeń snu
  2. zaburzeń odżywiania
  3. zaburzeń nastroju
  4. zaburzeń lękowych ( fobie proste, fobia społeczna, lęku uogólnionego, zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych i PTSD)
  5. terpii tików, odwracanie nawyków
  6. uzależnień behawioralnych ( od zachowań)
  7. zaburzeń osobowości  
 2. Profesjonalną diagnozę psychologiczną dorosłych i młodzieży wg. ICD- 10 i DSM-5

1992 - tytuł mgr psychologii, specjalność psychologia kliniczna, Uniwersytet Adama Mickiewicz w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia

2006 - Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, kurs podstawowy

Psychoterapia

od 2014 - Czteroletnie dwustopniowe Studia Podyplomowe Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej przy SWPS oddział w Poznaniu.

2016 Ukończenie Pierwszy Stopień Studiów Podyplomowych Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej pod kierunkiem dr Agnieszki Popiel i Ewy Pragłowskiej przy SWPS oddział w Poznaniu. Zakończony egzaminem.

czerwiec 2016 uprawniona do samodzielnego prowadzenia psychoterapii w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych określonych w klasyfikacji ICD-10 i DSM-5.

od 2016 Staż kliniczny w ramach NFZ. Wielkopolskie Centrum Psychoterapii „ Katharsis”. Poznań ul. Kórnicka 23 

 

2017 Staż kliniczny na oddziale psychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (w wymiarze 140 godzin.)

2017 - Certyfikat ISST - International Society Of Schema Therapy Leczenie osobowości borderline i narcystycznej. Umożliwiający dalsze szkolenie w kierunku uzyskania międzynarodowego certyfikatu Terapeuty Schematu. 

 

Psychologia Transportu

2011 Psycholog uprawniony i działający w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi - wpis do rejestru Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu - w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) 

2008 Psycholog uprawniony do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu na podstawie wpisu Marszałka Województwa Wielkopolskiego do ewidencji psychologów uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ( podstawa art.124 a ust.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz.908 z późn. zm. ) 

2008 - dyplom na studiach podyplomowych: Psychologia Transprtu oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Psychologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie oraz Zakład Psychologii Transportu i Fizjologii Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej.

Posiadam uprawnienia psychoterapeuty w trakcie certyfikacji.

W ramach aktualnie realizowanego drugiego stopnia studiów podyplomowych podlegam regularnej superwizji.

Pracuję w nurcie CBT (poznawczo – behawioralnym ), DBT (dialektyczno-behawioralnym), a także Terapii Schematów J. E. Younga.

W swojej pracy dodatkowo wykorzystuje technikę uważności mindfullness. 

Certyfikat ISST - International Society Of Schema Therapy Leczenie osobowości borderline i narcystycznej. Umożliwiający dalsze szkolenie w kierunku uzyskania międzynarodowego certyfikatu Terapeuty Schematu. 

 

Dodatkowo jestem psychologiem transportu

mgr Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak

psycholog dorosłych, terapeuta poznawczo-behawioralny

Prowadzę terapię osób dorosłych w zakresie:

Zaburzeń lękowych
Zaburzeń nastroju
Niskiej samooceny
Sytuacji kryzysowych, straty, żałoby
Trudności występujących w relacji z innymi osobami
Stresu pourazowego

Wykształcenie:

2015  – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS (w trakcie) – czerwiec 2016 – ukończenie pierwszego stopnia czteroletnich dwustopniowych studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
2013 - Kurs Podstawowy Psychoterapii Indywidualnej  i Rodzinnej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej

2004-2009 - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, studia jednolite, magisterskie

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe:

wrzesień 2016 – do teraz: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu – psycholog
październik 2009 – wrzesień 2016: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej – psycholog
luty 2009 – grudzień 2010: Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie – psycholog
marzec 2009 –  czerwiec 2009: Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu – Oddział C Dorosłych - praktykantka

2017 – Szkolenie: Regulacja emocji w rodzicielstwie adopcyjnym, dr. n. hum. Teresa Jadczak Szumiłło
2017 – Szkolenie: Praca z nastolatkiem z niską samooceną, dr. n, med. Artur Kołakowski, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”
2016 – Szkolenie: Praca zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki Anna Korobczak
2015 – Kurs Przygotowanie pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli, VADEMECUM – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
2009 – Szkolenie: Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o
2009 – Szkolenie: Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, Firma Szkoleniowa Praxe
2009 – Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej” wg Programu „Szkoła dla rodzin zastępczych” –, Kolegium Doradców Prawnych i Ekonomicznych
2009 – Szkolenie: Prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, Prywatny Gabinet Psychologiczny Dominika Leśniczak

 

 

mgr Marta Kostecka-Rogowska

psycholog dorosłych, terapeuta

Terapia dla osób dorosłych 

 • sytuacje kryzysowe
 • zaburzenia lękowe
 • doświadczonych przemocą w rodzinie;
 • z symptomami PTSD;
 • borykających się z trudnościami w bliskich relacjach;
 • przewlekle chorych oraz ich bliskich;
 • poszukujących drogi  do czerpania większej satysfakcji z życia i relacji z innymi ludźmi.

Grupy wsparcia

 • grupa wzmacniająco- rozwojowe dla kobiet,
 • grupa wsparcia (m.in. dla osób doświadczających przemocy, dla osób po stracie dziecka) ,

Wykształcenie:
2001 - 2006 Uniwersytet Jagielloński, kierunek: psychologia
1999 - 2000  Instytut Terapii Gestalt, Oddział Krakowski PSPP, Kraków, roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej
1998 - 1999 Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: pedagogika

Pozostałe informacje o doświadczeniu zawodowym:
2014 – nadal SWPS Oddział Zamiejscowy w Poznaniu, wykładowca
2014 - nadal Szkoła Podstawowa Nr 2 w Środzie Wlkp., psycholog
2013 - 2014 Warsztaty psychologiczne dla rodziców, Cafe Mama, Środa Wlkp.
2013 Cykl warsztatów dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu w ramach Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań
2013 Prelekcja nt. „ Co to jest przemoc i jak ją diagnozować” podczas Konferencji „Gmina przeciwko przemocy”, Zaniemyśl, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2013 Przeprowadzenie Kursu Samoobrony Psychicznej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.
2013 Współorganizowanie Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć w Środzie Wlkp.
2012 – 2015 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Środa Wlkp.
2012 – 2013 Udział w projekcie: „PI – Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań
zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo – ułatwiających ich aktywizację zawodową i społeczną”; Środa Wlkp./Łódź
2012 – 2014 Prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu „Specjalistyczne wsparcie dla rodzin w kryzysie”;
Dominowo
2012 Prowadzenie terapii rodzinnej w ramach projektu skierowanego do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym; Środa Wlkp.
2011 Przeprowadzenie kursu pn. „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy” dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy; Środa Wlkp. 2011 Prowadzenie dwóch grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Środa Wlkp. i Dominowo w ramach projektu „Bezpieczna rodzina w powiecie średzkim”
2011 Opracowanie programu i przeprowadzenie konferencji nt. „Rodzina bez przemocy- lokalny system przeciwdziałania przemocy w
rodzinie”; prelekcja nt. „Psychologiczny portret dziecka krzywdzonego”, Środa Wlkp.
2011 Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach ramach świetlic pn. „Szkoła dla rodziców”
2011 – 2015 PCPR – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Środa Wlkp., psycholog
2011 – 2013 P.P.O.W. Ognisko Wychowawcze, Środa Wlkp./Szlachcin, terapeuta
2008 – 2009 Szkoła Rodzenia „Bajbus”, Środa Wlkp., psycholog, wykładowca
2007 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy, Fundacja Familijny Poznań, psycholog- wolontariat

2012 - 2013 Szkolenia psychoterapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii
2005 GWP, Gdańsk, Kurs edukacyjno-warsztatowy w zakresie interwencji kryzysowej


Inne:
2014 Szkolenie na mediatorów rodzinnych- kurs podstawowy, TKOPD Poznań
2013 Cykl szkoleniowy dla liderów i liderek lokalnych Kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
2013 Kurs WenDo, Poznań, Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 

mgr Wojciech Walczak

psycholog dorosłych, terapeuta

Diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa 

1983 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii - Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka, Zakład Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju (11 lat.)

Od 2008 roku pracuje w NZOZ Szamotuły 

Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego (diagnostyka i poradnictwo indywidualne)

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (diagnostyka, psychoterapia indywidualna i grupowa),

 

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1572/2009).

Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień oraz Studium Psychoterapii Uzależnień (PTPU nr 546/161/SPU/2009).

mgr Iga Wińska

psycholog dorosłych, psycholog kliniczna

Badanie psychologiczne funkcji poznawczych jest przeznaczone dla osób:

 1. z problemami pamięci i koncentracji uwagi
 2. z chorobami neurologicznymi (np. Guz mózgu, udar, wylew)
 3. starszych (profilaktyczne badanie przesiewowe stwierdzające stan funkcji poznawczych; psycholog określa czy jest to związane z wiekiem, czy może konieczne będzie dalsze leczenie u specjalisty)
 4. mającymi problemy z codziennymi czynnościami 

Starzenie się, urazy czy niektóre choroby, mogą spowodować utratę pamięci, niezdolność do przyswajania nowych pojęć i informacji, zmniejszenie zdolności komunikacyjnych z powodu zubożonej płynności słownej czy możliwości wykonania zaplanowanych działań. W naszej codziennej praktyce często spotykamy się z objawami z zakresu dysfunkcji poznawczych, które znacząco pogarszają funkcjonowanie chorego.

W zakresie badań funcji poznawczych realizujemy dadania, których  celem jest określenie stanu funkcji poznawczych badanego (tj. Pamięci, myślenia, koncentracji, funkcji wzrokowych oraz języka). 

2018- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne HCP; oddział detoksykacji- pomoc psychologa
2017- Wojewódzki Szpital Neuropsychologiczny w Kościanie; oddział zamknięty psychiatryczny męski oraz oddział dzienny  psychiatryczny; psycholog prakrykant
2017- Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie- psycholog stażysta
2015- Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej Mafro-Med; asystent terapeuty

2017- tytuł magistra psychologii, specjalność: psychologia kliniczna; SWPS Uniwersytet humanistycznospołeczny; wydział zamiejscowy w Poznaniu

2017- program rozwoju kompetencji zawodowych z zakresu psychoterapii ACT (Acceptance & Commitment Therapy, Terapię/Trening Akceptacji i Zaangażowania); SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2014- Szkolenie: seksualność dzieci i młodzieży; SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

mgr Alicja Tokarska

psycholog dorosłych, terapeuta, interwencje

Pracuję z dorosłymi w zakresie: zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych

Prowadzę:

1. Psychoterapię dorosłych
2. Terapię rodzinną
3. Konsultacje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych.

2006- tytuł magistra psychologii, specjalność: psychologia kliniczna. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

2006-2007- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Od 2007- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

Punkt Konsultacyjny Ośrodka „BORPA” przy PCK w Bydgoszczy

Szkolenia z psychoterapii:

szkolenie I stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Terapia rodzin”- cykl szkoleniowy

„Złoty kluczyk”- zasady terapii Miltona H. Ericksona

„ Królewska droga do nieświadomości” wstęp do hipnozy ericksonowskiej

 „Siła źródła- autohipnoza”

„Zanim dorosnę- diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych młodzieży

„Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy”- psychoterapia depresji

Od 2015 r. kontynuuję szkolenie w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii  w Polskim Instytucie Ericksonowskim

mgr Magdalena Kubica-Czajkowska

psycholog dzieci i młodzieży

Specjalistyczna diagnostyka i terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w zakresie:

 1. Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi

 2. Terapia Dzieci Nadpobudliwych 

 3. Kompleksowe Leczenie Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej (ADHD)

 4. Terapia dzieci moczących się i ich rodzin

 5. Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym

 6. Terapia behawioralno-poznawcza

 7. Terapia zaburzeń osobowości 

 8. Stres pourazowy- interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS

 9. identyfikowanie przemocy wobec dzieci

 

Dodatkowo zajmuję się badaniem rozwoju i inteligencji małych dzieci z użyciem sakali Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS-P

 

Wykształcenie

1994 –1999 Uniwersytet Gdański (mgr psychologii)
2003  pierwszy stopień specjalizacji –psycholog kliniczny
2010 drugi stopień specjalizacji – specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży

 

Doświadczenie zawodowe

2000-2017 - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (Zespołu Psychologów)

1999-2000 - Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Sanitas”, Bydgoszcz

2001-2003 - Prywatne Centrum Medyczne „MEDIC” s.c.

2001-2009, 2017 -  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (biegły sądowy z psychologii)

2004-2010 - NZOZ Centrum Medyczne „Gizińscy”, Bydgoszcz                          

2005-2006 - Klinika Psychiatrii – Oddział Zaburzeń Lękowych i Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy (asystent- psycholog)

2011-2014 - Centrum Zdrowia Psychicznego „HEAL”, Bydgoszcz

2014-2015     - NZOZ „Elmed”, Bydgoszcz

Szkolenia, które ukończyłam w ramach zdobywania dodatkowych kwalifikacji

2002- warsztat „Terapia Dzieci Nadpobudliwych”

2002- szkolenie „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków

2003- szkolenie „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków

2005- szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym”, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków

2006- kurs „Kompleksowe Leczenie Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej”, Centrum CBT

2006- kurs „Specyficzne metody radzenia sobie z objawami ADHD, algorytmy postępowania wobec zachowań agresywnych”, Centrum CBT

2012- szkolenie „ABC terapii poznawczo-behawioralnej”, Centrum Psychologii Integralnej

2012- szkolenie ”Stres pourazowy- interwencja i terapia następstw PTSD, ASD, DESNOS”, Centrum Psychologii Integralnej

2014- warsztat „Nowe narzędzie do badania rozwoju i inteligencji małych dzieci: Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku Przedszkolnym IDS-P

2014- warsztat „Najnowsze trendy w terapii poznawczej zaburzenia osobowości z pogranicza: terapia schematu i jej zastosowanie

2017- warsztat „Metody identyfikowania przemocy wobec dzieci” podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej”, 

2017- Trening mowy ciała i mikroekspresji. Analiza behawioralna w wykrywaniu kłamstwa” Poziom I i II, szkolenie, Instytut Komunikacji Niewerbalnej, Warszawa

2017-„ Terapia Biofeedback EEG( Neurobiofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych””, szkolenie podstawowe I stopnia, tytuł Trenera Biofeedback EEG I stopnia. Akademia Biofeedback EEG.

Uczestniczyłam rownież w poniższych konferencjach naukowych:

2015-I Ogólnopolska Konferencja o Przywiązaniu

2015-„Konferencja MPDz-diagnoza i terapia”

2016-„Jeśli nie agresja, to co?”, konferencja

2016-„Zespół Downa-odpowiedzi na pytania”, konferencja

                                        

  Pełniłam również funkcję opiekuna stażystów oraz kierownika specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej.                

mgr Sandra Czelińska

psycholog, terapeuta uzależnień i współuzależnień

Jako psycholog oferuję poradnictwo, konsultacje oraz terapię dla:

 1. uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki)
 2. uzależnionych od zachowań, które mają destrukcyjny wpływ na ich życie (np. hazard)
 3. nadużywających środków psychoaktywnych
 4. Rodzin osób uzależnionych
 5. Osób, które wychowywały się w rodzinach dotkniętych uzależnieniem rodziców (DDA)
 6. Rodziców, których dzieci eksperymentują lub nadużywają środków psychoaktywnych

2009-2014 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – magister Psychologii
2009-2011 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister Resocjalizacji
2005-2008 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy – licencjat Resocjalizacji z Profilaktyką Społeczną

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy – psycholog kursu reedukacyjnego dla kierowców w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Odwykowo – Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy Grabicz i Karnowski w Inowrocławiu – psycholog, specjalista ds. uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Bydgoszczy – asystent terapeuty uzależnień

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dra. A. Jurasza w Bydgoszczy, Klinika Psychiatrii, Oddział Uzależnienia od Alkoholu – praktyka zawodowa psycholog

Stowarzyszenie Monar Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku – staż specjalista terapii uzależnień

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu – staż specjalista terapii uzależnień

2014- 2015 Studium Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w trybie specjalista terapii uzależnień od narkotyków w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu

mgr Monika Grabska

psycholog, terapeuta środowiskowy, wizyty domowe

Oferuję wsparcie i terapię dla osób dorosłych z zaburzeniami:

 1. depresyjnymi
 2. lękowymi
 3. obsesyjno-kompulsyjnym (OCD)
 4. i chorobami psychicznymi wieku podeszłego

oraz poradnictwo i psychoedukację do osób chorych i ich rodzin w zakresie

 1. choroby afektywnej dwubiegunowej
 2. schizofreni

Dzięki wieloletniej pracy oraz doświadczeniu w Zespole Leczenia Środowiskowego, odbywam wizyty również w domu Pacjenta.

2011 r. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- kierunek Psychologia

2013 r. Gdański Uniwersytet Medyczny -  Studia Podyplomowe, Psychologia Kliniczna

Od 2012 r. pracuję jako psycholog w Zespole Leczenia Środowiskowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dra. A. Jurasza w Klinice Psychiatrii  w Bydgoszczy

2012 r. - Prowadzenie szkoleń, doradca zawodowy w firmie Tu & TERAZ Osobowość w rozwoju, Bydgoszcz

Od 2017r.- psycholog w Przedszkolu Niepublicznym Puchatek w Bydgoszczy

Dodatkowe uprawnienia:

 1. Certyfikowany Terapeuta Środowiskowy
 2. Uzyskanie Certyfikatu z Kwalifikacyjnego Kursu Pedagogicznego, zorganizowanego przez Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
 3. Pełna diagnostyka Neuropsychologiczna

mgr Alicja Tokarska

psycholog dzieci i młodzieży

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz Rodzinami w zakresie:

1. zaburzeń lękowych

2. zaburzeń nastroju

3. trudności wychowawczych

 

Prowadzę również :
1. konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży

2. Terapię rodzinną

 

2006- tytuł magistra psychologii, specjalność: psychologia kliniczna. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

2006-2007- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”

Od 2007- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

Punkt Konsultacyjny Ośrodka „BORPA” przy PCK w Bydgoszczy

 

Szkolenia z psychoterapii:

szkolenie I stopnia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Terapia rodzin”- cykl szkoleniowy

„Złoty kluczyk”- zasady terapii Miltona H. Ericksona

„ Królewska droga do nieświadomości” wstęp do hipnozy ericksonowskiej

 „Siła źródła- autohipnoza”

„Zanim dorosnę- diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

„Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy”- psychoterapia depresji

Od 2015 r. kontynuuję szkolenie w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii  w Polskim Instytucie Ericksonowskim

mgr Marcin Domaszewski

psycholog dorosłych

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi w zakresie:

 1. Zaburzeń lękowych i nastroju
 2. Depresji
 3. Stresu
 4. Trudności w relacjach osobistych i zawodowych
 5. Kryzysów życiowych
 6. Niskiego poczucia własnej wartości i braku asertywności
 7. Nie radzenia sobie  emocjami
 8. Samorozwoju
 9. Wypalenia zawodowego 

 

Psycholog: 

Uniwersytet SWPS: kierunek psychologia, specjalność psychologia rozwoju osobistego

Psychoterapeuta:

5-letnia specjalizacja:  Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii Instytut Psychoterapii w Poznaniu -  Kurs Psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Psychoterapeuta w trakcie specjalizacji.

 

 1. Certyfikat: International Coach Federation
 2. Szkolenie: „Dzień dobry Gestalt”
 3. Szkolenie: Prowadzenia treningów umiejętności społecznych
 4. Szkolenie: Trener grupowy
 5. Szkolenie: „Points of You” – paca z obrazem I fotografią
 6. Kurs pedagogiczny

mgr Joanna Gulczyńska

trener EEG GSR Biofeedback

Pracuję ze sportowcami w zakresie osiągnięcia szczytowej wydajności

Pracuję z dorosłymi dla;

 • poprawy samopoczucia,
 • odzyskania wewnętrznej równowagi,
 • poprawy koncentracji,
 • treningu opanowania w sytuacjach trudnych.

 

Prowadzę również terapię dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie:

 • specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • trudności wychowawczych,
 • zaburzeń zachowania,
 • zaburzeń koncentracji,
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 •  

Wykształcenie:

2001 – studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji – Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( dawniej Akademia Bydgoska)

2004 – terapia pedagogiczna – Centrum Kształcenia Kadr BZDZ

2008 – studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka Fundacji Dzieci Niczyje

2015 – oligofrenopedagogika – BZDZ

 

Doświadczenie zawodowe:

2001 – 2017 Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

2001 – 2011 Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie Imo Pectore

2015 – Bydgoska Pracowania Wsparcia i Rozwoju Dentro

2017 - Bursa nr 1 w Bydgoszczy

2015 trener EEG Biofeedback oraz GSR Biofeedback w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności

2015 arteterapia

2015 animator origami

mgr Joanna Gulczyńska

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener EEG GSR Biofeedback

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie:

 • specyficznych trudności w uczeniu się ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • trudności wychowawczych,
 • zaburzeń zachowania,
 • zaburzeń koncentracji,
 • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);

Pracuję ze sportowcami w zakresie osiągnięcia szczytowej wydajności;

Pracuję z dorosłymi dla;

 • poprawy samopoczucia,
 • odzyskania wewnętrznej równowagi,
 • poprawy koncentracji,
 • treningu opanowania w sytuacjach trudnych.

Doświadczenie zawodowe:

2001 – 2017 Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

2017 - Bursa nr 1 w Bydgoszczy

2015 – Bydgoska Pracowania Wsparcia i Rozwoju Dentro

2001 – 2011 Świetlica Środowiskowa Towarzystwa Pomocy Dziecku i Rodzinie Imo Pectore

 

Wykształcenie

2015 – oligofrenopedagogika – BZDZ

2008 – studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami – Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka Fundacji Dzieci Niczyje

2004 – terapia pedagogiczna – Centrum Kształcenia Kadr BZDZ

2001 – studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji – Uniwerytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ( dawniej Akademia Bydgoska)

 

 

2015 trener EEG Biofeedback oraz GSR Biofeedback w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności

2015 arteterapia

2015 animator origami

mgr Adam Tokarski

psycholog dorosłych, psychoterapeuta
 1. Proponuję pomoc (konsultacje i psychoterapia) w szerokim zakresie zaburzeń funkcjonowania i zaburzeń osobowości:
  1. zaburzeń nastroju,
  2. depresyjnych,
  3. lękowych,
  4. psychotycznych oraz
  5. problemów emocjonalnych towarzyszących wyzwaniom życia codziennego
 • Prowadzę psychoterapię indywidualną (młodzieży i dorosłych) oraz psychoterapię par
 • Na codzień pracuję w  nurcie psychodynamicznym

Obecnie:  współpraca w realizowaniu długoterminowych programów terapeutycznych i psychoedukacyjnych, m. in. GOPS Białe-Błota, PCK Bydgoszcz – grupy terapeutyczne

2012 – Centrum Zdrowia Psychicznego „HEAL” w Bydgoszczy – psychoterapeuta

2012 – NZOZ Epoka w Żninie - psychoterapeuta

2010 – NZOZ Wamap w Świeciu – psychoterapeuta

2009 – 2011– NZOZ Centrum-Med w Bydgoszczy – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

2007 – 2012 – Centrum Psychoterapii Intergratywnej i Psychoedukacji INTEGRUM w Bydgoszczy – psychoterapeuta

2008 – 2012 - Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – dyplom  psychoterapeuty

2006 - 2008 –  Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Bydgoszczy

1989 – 1997 -  Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek – psychologia

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą.

2008 – 2012 - Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – dyplom  psychoterapeuty

2006 - 2008 –  Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Bydgoszczy

mgr Radosław Machalski

fizjoterapeuta

Zajmuję się usprawnianiem pacjentów z problemami ortopedycznymi i/lub neurologicznymi.

Pracuję z pacjentami po wymianie stawu kolanowego, biodrowego, złamaniach oraz po długotrwałym unieruchomieniu, interwencjach chirurgicznych w obrębie narządu ruchu, urazach i w przeciążeniowych bólach stawów.

Pomagam także pacjentom po udarach mózgu, urazach mózgowo-czaszkowych, zabiegach neurochirurgicznych w obrębie kręgosłupa, z SM i bólami kręgosłupa.

W swojej pracy z pacjentami stosuję najczęściej terapię manualną, terapię funkcjonalną, kinezyterapię oraz różne formy masażu.

 

Fizjoterapią zawodowo zajmuję się od ponad 10 lat, jest to również moja pasja, której oddaje się z pełnym zaangażowaniem. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w kursach i szkoleniach z zakresu najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych.  Doświadczenie zdobywałem, pracując ponad 8 lat na Oddziale Rehabilitacyjnym oraz w przyszpitalnej przychodni Szpitali Tczewskich S.A.

Posiadam certyfikaty między innymi: terapii manualnej wg koncepcji Maitland, Kinetic Control, PNF, Neurac(SET), Intensywna i Funkcjonalna Rehabilitacja Chorych po Niepostępującym Uszkodzeniu OUN, Kinesiology taping.

Dni i godziny przyjęć lekarzy

Wybierz placówkę: Zobacz kalendarz: psychiatrzy
Specjalista Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
dr n. med. Natalia Pytlińska (Poznań) - - - - 12:00 - 14:00 -
mgr Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak (Poznań) - - 13:00 - 19:00 - - 10:00 - 14:00
mgr Marta Kostecka-Rogowska (Poznań) - - - - 11:30 - 19:00 10:00 - 14:00
mgr Wojciech Walczak (Poznań) - 15:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 20:00 16:00 - 19:00 -
mgr Anna Pokorska-Korobacz (Poznań) 15:00 - 19:00 15:00 - 19:00 - - - -
mgr Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak (Poznań) - - 13:00 - 19:00 - - 10:00 - 14:00
mgr Marta Kostecka-Rogowska (Poznań) - - - - 11:30 - 19:00 10:00 - 14:00
mgr Wojciech Walczak (Poznań) - 15:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 20:00 16:00 - 19:00 -
mgr Iga Wińska (Poznań) 09:00 - 12:00 12:00 - 15:00 14:00 - 17:00 - 14:00 - 17:00 -
mgr Marcin Domaszewski (Poznań) 15:00 - 18:00 - - - - -

Partnerzy