RODO - Bydgoszcz

Spełniamy obowiązek nalożony przez RODO obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. 

Administratorem danych osobowych jest Praxis Bydgoszcz sp. z o.o. ul. Marii Curie Skłodowskiej 2b/23, 85-094 Bydgoszcz, KRS: 0000635745

Państwa dane osobowe ( identyfikacyjne) takie jak: imię, nazwisko, nr tel. kontaktowego zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub z formularza kontaktowego na stronie Poradni.

W przypadku osób, które korzystały z naszych usług dane osobowe (wrażliwe) wymagane do prowadzenia dokumentacji medycznej takie jak nr PESEL, przebieg choroby zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w siedzibie Poradni i są wykorzystywane wyłącznie do realizacji usług Poradni.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  1. realizacji usług przez Poradnię Praxis
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
  3. wsparcia obsługi
  4. realizacji usług przez podwykonawców Poradni ( inni lekarze specjaliści, laboratoria medyczne)
  5. wykonywania obowiązkowych sprawozdań ( np. GUS, ZUS) oraz na potrzeby wewnętrzych analiz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonie usługi przez Poradnię Praxis. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług realizowanych przez Poradnię Praxis

Dane osobowe: 

  1. identyfikacyjne będą przechowywane do momentu cofnięcia upoważnienia dla Poradni Praxis przez Pacjenta
  2. zakresie danych wrażliwych ( historia choroby Pacjenta) przez okres wskazany w przepisach regulujących ten obszar ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.XII.2010 Dz.U. 29.12.2010 nr 252 poz. 1697 w sprawie zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Dane nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ( z wyłączeniem danych wrażliwych) sprostowania lub uzupełnienia w tym zakresie nieprawidłowych danych.

Przysługuje Państwu także prawo do otrzymania kopii historii choroby w wersji papierowej w celu przekazania ich innemu administratorowi ( lekarzowi) .

Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać kontaktując się przez: link

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu: link

Aktualności

Partnerzy